pasek mlodziezowe

REGULAMIN SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO NR 1 AGRYKOLA

 I        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Agrykola.

2. Przestrzeganie regulaminu powinno przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery , wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

3. Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych w pierwszej kolejności przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom, wychowawcom, oraz członkom Polskiego Tawarzystwa Schronisk Młodzieżowych , jak również obcokrajowcom należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk  Młodzieżowych.

4. Z noclegu z schronisku w razie wolnych miejsc mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

II REZERWACJA

1. Rezerwacji miejsc w schronisku można dokonać : telefonicznie, faxem, poczta elektroniczną, osobiście.

2. Rezerwacja grup powinna być potwierdzona przez rezerwującego pisemnie , z podaniem pełnej nazwy , adresu zleceniodawcy, aktualnego numeru telefonu do osoby odpowiedzialnej za rezerwację, ilości miejsc, terminu noclegów, listy gości.

3. W odpowiedzi na poprawnie dokonana rezerwację recepcjonista pisemnie potwierdza przyjęcie jej. W załączniku rezerwujacy otrzymuje : wzór listy do uzupełnienia i Fakturę Proforma na 40% całości rezerwacji. Jeżeli zaliczka nie zostanie wpłacona w wyznaczonym terminie , rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. O tym fakcie zamawiajacy będzie informowany pisemnie. Zaliczki nie podlegają zwrotom.

4. W wyjątkowych sytuacjach 7 dni przed rozpoczęciem terminu rezerwacji , na wniosek zamawiającego ze szczególnym uzasadnieniem, Dyrekcja placówki może wyrazić zgodę na anulowanie 40% zamówienia.

5. W przypadku grup zorganizowanych za 3 osoby, które nie dojadą, SSM Agrykola nie pobiera opłaty za nocleg. Grupa liczy min. 12 osób.

III KWATEROWANIE

1. Doba w SSM "AGRYKOLA"  zaczyna się o godzinie 14.00, kończy o godzinie 12.00 następnego dnia.

2. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach , tzn. przed rozpoczeciem doby hotelowej.

3. Opłatę za pobyt w SSM "AGRYKOLA" należy uiścieć przy meldunku. Żądając zniżki w opłacie należy przedstawić aktualną legitymację ucznia, stedenta, nauczyciela, PTSM lub kartę Euro 26.

4. Życzenie przedłużenia pobytu dłużej niż do godziny 12.00 gość powienien zgłosić w recepcji do godziny 22.00 dnia poprzedniego. W przypadku braku wolnych miejsc recepcjonista może odmówieć przedłużenia najmu pokoju.

5. Od godziny 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna . Turyści , którzy przychodzą do SSM "AGRYKOLA"  późno lub wychodzą wcześnie rono, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika recepcji.

6. Kluczy do pokoju nie wolno wynosić z budynku. Każdorazowo należy zostawiać je w recepcji.

7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza do pokju gość ponosi odpowiedzialność materialną . Koszt klucza wynosi 70 złotych.

8. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać kierownikowi recepcji / dyrektorowi obiektu, który określa wysokość odszkodowania.

9. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na ternie WCSM Agrykola.

11. Osoby, które nie są zameldowane w schronisku nie mogą przebywać w nim od godz. 22.0 do 6.00 rano

12. Gości schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i p.poż .

W schronisku zabrania się używania grzałek elektrycznych.

13. W recepcji można bezpłatnie pożyczyć czajnik bezprzewodowy, żelazko, suszarkę do włosów.

14. Opłata za zwierzę wynosi 30 złotych , za dobę. Pobyt tylko za zgodą dyrektora.

15. Kluczyki do szfek ubraniowych znajdują się w recepcji. Koszt utraty kluczyka wynosi 16 złotych. Wartościowe rzeczy prosimy oddawać w depozyt pracownikowi recepcji.

16. W schronisku zabrania się :uprawiania gier hazardowych, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu (także piwa), sprzdaży, podawania i spożywania środków odurzających, narkotyków. Osobom pod wpływem alkoholu , narkotyków, środków odurzajacych zabrania się przebywania w schronisku. W przypadku odmowy opuszczenia obiektu recepcjonista ma prawo wezwać ochronę własną obiektu, straż miejską lub policję.

Surowo zabronione jest palenie papierosów.

17. Przy zwalnianiu pokoju prosimy o zostawienie otwartej szafki oraz zdjęcie pościeli.

18. Za nocleg dziecka do lat 3 , od warunkiem, że dziecko będzie spało na jednym łóżku z osobą dorosłą nie pobierana jest opłata.

IV    WYKWATEROWANIE

1. Przy zwalnianiu miejsca w pokoju gość ma obowiązek :

- zgłosić ten fakt pracownikowi recepcji

- wyposażenie zostawić w takim stanie jak zastał

- zdać klucz

V     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne lub negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska, w ważnych przypadkach kierować do Dyrekcji.

2. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania , recepcjonista schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej), dowodu osobistego lub paszportu. Następnie recepcjonista zawiadamia o zajęciu właściwą organizację (szkołe, uczelnię), w szczególnych przypadkach powiadamia ochronę obiektu lub policję.

VI   INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

1. Zgodnie z art.13 ust.1-2 oraz art.14 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej : "RODO" , informujemy , że administratorem danych osobowych gości - osób korzystajacych  z usług noclegowych, jest Warszwskie Centrum Sportu Młodziezowego "Agrykola" w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Myśliwieckiej 9, 00-459 Warszawa, NIP: 526-25-44-301, nr tel. 22 622 91 10 /11

2. Administrator otrzymuje dane bezpośrednio od gości lub za pośrednictwem innych osób, przykładowo opiekunów wycieczek , którym osoby korzytające z usług noclegowych udostępniły swoje dane.

3. Przetwarzaniu podlegają  dane zwykłe takie jak: imię i nazwisko  oraz adres. W określonych sytuacjach mających znaczenie dla dla realizacji usługi możemy prosić o podanie dodtkowych danych osobowych .

4. Dane osobowe gości przetwarzane bedą w celu:

a) zawarcia  i wykonania umowy zawartej z Administratorem  zgodnie z atr. 6 ust. 1 lit. b) RODO

b) wypełniania obowiązków prawnych  ciażących na Administratorze, w szczególności wynikajacych z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  : Dz.U.2018 poz. 395 z późn, zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora , świadczący na jego rzecz usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, doradcze, prawne.

6. W określonych przepisami przypadkach goście oraz rodzice lub opiekunowie prawni gości niepełnoletnich mają prawo do :

a) dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii:

b)sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne

c) usunięcia danych, w przypadku gdy nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku podejrzenia nieistnienia podstaw prawnych do ich przetwarzania;

e) przenoszenia danych osobowych do innych administratorów;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

7. Gościom , rodziocom lub opiekunom prawnym gości niepełnoletnich  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli ich zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Odmowa podania danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia usługi.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są przedmiotem profilowania.

 

 

 

instytucja edukacyjna warszawy

bip logo pomn1 grad

Kontakt

 

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

tel.: +48 22 622 91 10
tel.: +48 22 622 91 11
fax: +48 22 622 91 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logowawa

O NAS

Przepiękna lokalizacja w parku w samym centrum Warszawy. Idealne miejsce do odpoczynku jak i baza wypadowa do zwiedzania Warszawy. Nieopodal znajdują się Park Ujazdowski, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie czy Trakt Królewski. W pobliżu znajdują się teatry, muzea, kina, czy galerie. Ośrodek jest całoroczny, wpisany do rejestru międzynarodowych schronisk światowej organizacji Hostelling International.

KONTAKT

ul. Myśliwiecka 9
Warszawa, Polska

Telefon recepcja :+48 22 6229110
sekretariat :+48 22 6229107
FAX:+48 22 6229105

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.