pasek mlodziezowe

STATUT

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola” zwany dalej Ośrodkiem funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Kuratorium Oświaty z dnia 1 września 1970r.
 2. Niniejszy statut reguluje zakres działalności i organizację ośrodka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993r w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania placówek oświatowo – wychowawczych (Dz. U. z 1993r Nr 95 poz.434) oraz ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z poź. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.03.2005r Dz. U. Nr 52 poz. 466, 467.
 3. Ilekroć w dalszych przepisach mowa bez bliższego określenia o:
  • Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego ośrodka
  • Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka
  • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka
  • Pracowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w Ośrodku
  • Wychowankach i uczestnikach – należy przez to rozumieć każdego figurującego na listach grup ćwiczebnych uczestnika zajęć organizowanych przez Ośrodek.

Rozdział II

Zadania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie w szczególności:

 1. umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej
 2. rozwija zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki
 3. organizuje zawody dla uczestników Ośrodka i innej młodzieży szkolnej
 4. prowadzi naukę gry w piłkę nożną i piłkę ręczną dla dzieci i młodzieży - prowadzi działalność sportowo – rekreacyjną ogólnodostępną
 5. prowadzi działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej wadami postawy, jak również organizuje zajęcia korekcyjne dla osób z tymi wadami
 6. organizuje wypoczynek letni i zimowy dla uczestników zajęć w Ośrodku
 7. wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami.

Rozdział III

Nazwa ośrodka

 1. Ośrodek nosi nazwę: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”
 2. Ośrodek wchodzi w skład Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” i używa jego pieczęci
 3. Siedzibą Ośrodka jest obiekt sportowy zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 9.
 4. Ośrodek jest placówką podległą m. st. Warszawa
 5. Ośrodek użytkuje boiska piłkarskie; boiska do małych gier; korty tenisowe i budynek administracyjny w którym znajdują się: schronisko młodzieżowe, bar, administracja Ośrodka, gabinety odnowy biologicznej oraz szatnie dla dzieci i młodzieży.

Rozdział IV

Organy Ośrodka

 1. Organami Ośrodka są:
  • Dyrektor Ośrodka
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
 2. Do obowiązków Dyrektora należy:
  1. opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych Ośrodka lub ich projektów
  2. opracowanie zakresów obowiązków pracowników Ośrodka
  3. dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnianie nauczycieli
  4. dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnienie
  5. kierowanie całokształtem działalności Ośrodka, a w szczególności:
   • zatwierdzanie tworzonych grup ćwiczebnych i organizacji sekcji piłki nożnej i ręcznej
   • zapewnienie sprawowania opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do ich rozwoju fizycznego
   • współdziałanie z samorządami uczestników
   • zapewnienie warunków bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki
   • sprawowanie nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli, zachęcanie do doskonalenia zawodowego oraz ocenianie ich
   • dbałość o mienie Ośrodka, wyposażenie w niezbędnych sprzęt
   • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych niezbędnych dla działalności Ośrodka w ramach obowiązujących przepisów
   • opracowanie programów rozwoju bazy materialno – technicznej
   • ściśle przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
   • opracowanie projektów budżetu Ośrodka
   • stworzenie warunków do wykonywania i realizacji uchwał organów Ośrodka i zaleceń władz nadrzędnych zgodnie z ich kompetencjami i dobrem Ośrodka
   • nadzór nad organizacja wszelkich przedsięwzięć zgodnie z planami działalności Ośrodka
 3. Dyrektor ma prawo:
  1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Ośrodka
  2. zatrudnienia i zwalniania pracowników Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami
  3. premiowania i nagradzania pracowników Ośrodka oraz udzielania kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  4. występowania z wnioskiem w sprawie przyznawania pracownikom Ośrodka odznaczeń, nagród i wyróżnień
  5. oceny pracy pracowników Ośrodka
  6. podejmowania decyzji w sprawie wewnętrznej organizacji pracy Ośrodka i jej bieżącego funkcjonowania
  7. wykorzystywania środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi
  8. reprezentowania Ośrodka na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji
 4. Dyrektor odpowiada za:
  1. poziom uzyskiwanych przez Ośrodek wyników nauczania i osiągnięć sportowych
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny, hospituje prowadzone zajęcia
  3. zapewnienie właściwej opieki nad wychowankami
  4. zgodność funkcjonowania Ośrodka z przepisami prawa
  5. bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Ośrodek
  6. stan sanitarny Ośrodka
  7. stan ochrony przeciwpożarowej obiektu Ośrodka
  8. zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz zabezpieczenie przechowywania pieczęci i druków ścisłego zarachowania
 5. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami.
 6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratora jest ostateczna.
 7. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 8. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku.
 9. Za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w jej zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez dyrektora.
 10. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
 11. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności ½ członków Rady.
 12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 13. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobra osobiste wychowanków i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
 14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: - zatwierdzanie planów pracy Ośrodka, - podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczestników.
 15. Rada Pedagogiczna opiniuje: - organizację pracy Ośrodka, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć pozalekcyjnych, - projekt planu finansowego Ośrodka, - wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 16. Samorząd uczestników wybieranych jest spośród uczestników grup ćwiczebnych Ośrodka.
 17. Zasady wyborów i szczegółowy zakres działania określają odrębne regulaminy.
 18. Obowiązki i kompetencje zastępcy dyrektora określa dyrektor Ośrodka.
 19. Do podstawowych obowiązków zastępcy dyrektora należy:
  • pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności,
  • nadzór nad imprezami sportowymi organizowanymi przez Ośrodek,
  • prowadzenie dokumentacji pracowników Ośrodka,
  • przygotowanie zastępstw,
  • nadzór nad pracą pracowników
 20. Dyrektor wraz z zastępcą dyrektora stanowią kierownictwo Ośrodka.

Rozdział V

Organizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola"

 1. Podstawą działalności Ośrodka jest:
  1. organizacja sportowych zajęć pozaszkolnych
  2. nauka gry w piłkę nożną i ręczną, tenisa ziemnego dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
  3. zajęcia profilaktyczne
 2. Grupy ćwiczebne funkcjonują zgodnie z tygodniowym planem Ośrodka.
 3. Zajęcia odbywają się według planu pracy zgodnie z założeniami dydaktycznymi
 4. Prowadzący poszczególnie grupy ćwiczebne działają na podstawie indywidualnych planów pracy wynikających z ogólnych założeń dydaktycznych mieszczących się w planie pracy Ośrodka.
 5. Szkoleniem sportowym objęte są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i ponad podstawowych do wieku 18 lat.
 6. Tworzone grupy liczyć winny co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo.
 7. Jednostka zajęć stałych trwa 45 minut.
 8. Zajęcia dla poszczególnych grup mogą być łączone w ciąg jednostek 45 min. Zgodnie z planem pracy.
 9. Ośrodek prowadzi zajęcia o charakterze okazjonalnym – masowym organizując imprezy sportowe dla środowiska.
 10. Odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych jest organizator.
 11. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Ośrodka, który zatwierdzony jest przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
 12. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego. Udostępnia obiekty dla szkół na zajęcia w ramach WF i Dni Sportu, itp.
 13. czas pracy Ośrodka zgodny jest z możliwościami organizacyjnymi jak również dostosowany jest do potrzeb środowiska.
 14. Godziny funkcjonowania ośrodka wynikają z założeń planu dydaktycznego zatwierdzonego przez Radę Pedagogicznego.
 15. Ośrodek prowadzi stałe formy zajęć od poniedziałku do niedzieli. Jest placówką nie feryjną.
 16. Imprezy okazjonalne, okresowe, masowe organizowane mogą być również w dni ustawowo wolne od pracy.
 17. Ośrodek prowadzi zajęcia pozaszkolne w dyscyplinach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych: piłki nożnej i piłki ręcznej oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne, o charakterze ogólnorozwojowym.
 18. Organizacja grup ćwiczebnych zależy od możliwości Ośrodka (baza, zatrudnienie i potrzeby środowiska itp.)
 19. Ośrodek może bezpłatnie udostępniać obiekty sportowe dla stowarzyszenia działającego przy MOS zgodnie z zawartym porozumieniem

Rozdziała VI

Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka

 1. Zajęcia z uczestnikami w Ośrodku prowadzą nauczyciele, posiadający odpowiednie kwalifikacje.
 2. Ośrodek zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w pkt. 1 i 2 określają odrębne przepisy.
 4. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z młodzieżą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników.
 5. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. realizacja programu szkoleniowego w ramach obowiązkowego pensum godzin i przyznanych godzin ponad wymiarowych,
  2. sporządzenie na podstawie programu nauczania szczegółowych rozkładów materiału na każdy rok szkolny i staranne przygotowanie się do zajęć
  3. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. bezstronne, obiektywne i systematyczne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków
  5. wskazanie wychowankom braków w umiejętnościach i wiadomościach oraz kierunków pracy nad sobą
  6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń związanych ze szkoleniem i nauką
  7. kontaktowanie się z wychowawcami szkolnymi i rodzicami w sprawach trudności i niepowodzeń wynikających z procesu wychowawczego
  8. dbanie o stan wyposażenia Ośrodka, jego wygląd estetyczny
  9. staranne prowadzenie dokumentacji swej pracy
  10. stałe systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
  11. informowanie uczestników o pełnym zakresie ich praw i obowiązków
 6. Nauczyciel ma prawo do:
  1. wyboru i swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najbardziej właściwe spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru programów nauczania, podręczników i pomocy naukowych spośród zatwierdzonych do użytku i stosowania w praktyce pedagogicznej
  2. tworzenia autorskich programów nauczania co jednak wymaga akceptacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
  3. szacunku ze strony uczniów dla swego trudu, szczególnie w odniesieniu do pracy włożonej w przygotowanie zajęć wyrażanego właściwym zachowaniem się uczniów i korzystaniem z wiedzy i umiejętności nauczyciela
  4. właściwego, odpowiadającego jego funkcji i sprzyjającego tworzeniu autorytetu wychowawczego traktowania przez rodziców.
 7. Nauczyciel rozpoczynający pracę ma prawo do szczególnej opieki i pomocy ze strony dyrekcji i nauczycieli w okresie adaptacji zawodowej.
 8. Nauczyciel ma obowiązek podnosić stopnie kariery zawodowej zgodnie z K.N.

Rozdział VII

Uczestnicy Ośrodka

 1. Uczestnikami zajęć w Ośrodku mogą być dzieci w wieku szkolnym.
 2. Uczestniczą we wszystkich formach zajęć prowadzonych przez Ośrodek.
 3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek jest dobrowolne, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 4. Zajęcia organizowane przez Ośrodek mają charakter stały. Prowadzone są w trakcie roku szkolnego.
 5. Uczestnicy zajęć biorą udział we wszystkich działaniach związanych z funkcjonowaniem grup ćwiczebnych (zawody sportowe, obozy).
 6. Uczestnicy zajęć mają obowiązek poddawać się badaniom lekarskim dopuszczającymi do zajęć specjalistycznych w Przychodni Sportowo – Lekarskiej dającym zezwolenie do uprawiania sportu.
 7. Uczestnicy zajęć mają obowiązek dbać o powierzony im sprzęt o ład i porządek na terenie Ośrodka.
 8. Za ewidentne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą odpowiedzialność rodzice.
 9. Uczestnik zobowiązany jest przychodzić na zajęciach punktualnie.
 10. Podczas trwania zajęć uczestnikom nie wolno opuszczać terenu na którym one się odbywają, bez zgody nauczyciela.
 11. Nieobecności na zajęciach winny być usprawiedliwiane.
 12. Dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność może spowodować skreślenie z listy uczestników.
 13. Uczestnicy mają prawo do organizowania samorządu wychowanków.
 14. Zachowanie uczestników na zajęciach nie powinno zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych.
 15. Uczestnik zajęć przestrzega zasad higieny osobistej.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za drogi sprzęt taki jak: zabawki, sprzęt elektroniczny, sportowy, itp. nie oddany pod nadzór pracownikowi Ośrodka.
 17. Za wyróżniające wyniki w sporcie uczestnicy zajęć mogą być przyznawane nagrody:
  1. pochwała nauczyciela
  2. pochwała dyrektora w obecności innych wychowanków
  3. książka pamiątkowa lub nagroda rzeczowa
  4. list pochwalny dyrektora skierowany do rodziców w imieniu Rady Pedagogicznej.
 18. Za nieprzestrzeganie przepisów regulujących postępowanie w Ośrodku uczestnik może być ukarany:
  1. naganą nauczyciela,
  2. naganą dyrektora,
  3. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o złym zachowaniu,
  4. czasowym zawieszeniem praw do udziału w zajęciach, reprezentowania barw Ośrodka,
  5. trwałym pozbawieniem praw do korzystania z form zajęć Ośrodka.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

 1. Ośrodek opiera swą działalność na dotacjach budżetowych, wypracowanych środkach finansowych
 2. Kontem bankowym Ośrodka jest konto WCSM „Agrykola”
 3. Ośrodek pozyskuje środki finansowe przeznaczone na statutową działalność zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami, poprzez:
  1. sprzedaż biletów na korty tenisowe,
  2. sprzedaż obiektów sportowych na imprezy i mecze,
  3. wypożyczanie sprzętu sportowo – rekreacyjnego,
  4. prowadzenie działalności gospodarczej jako zakład budżetowy.
 4. Ośrodek może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze zlecone przez organ prowadzący.
 5. Ośrodek posiada własne logo.
 6. Ośrodek posługuje się pieczątkami nagłówkowymi o następującym brzmieniu:

 

ANEKS NR 2

do statutu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Agrykola”

Rozdział VIII

Postanowienia Końcowe.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. pkt. 3 d brzmi:

Prowadzenie działalności gospodarczej jako jednostka budżetowa.
Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LXXXIV/2871/2006 podjętą dn. 26.10.2006 z dniem 1 stycznia 2007 Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” zostanie przekształcone w jednostkę budżetową Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Instytut edukacji miasta stołecznego Warszawy

bip logo pomn1 grad

Kontakt

 

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

tel.: +48 22 622 91 10
tel.: +48 22 622 91 11
fax: +48 22 622 91 05

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

logowawa

O NAS

Przepiękna lokalizacja w parku w samym centrum Warszawy. Idealne miejsce do odpoczynku jak i baza wypadowa do zwiedzania Warszawy. Nieopodal znajdują się Park Ujazdowski, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie czy Trakt Królewski. W pobliżu znajdują się teatry, muzea, kina, czy galerie. Ośrodek jest całoroczny, wpisany do rejestru międzynarodowych schronisk światowej organizacji Hostelling International.

KONTAKT

ul. Myśliwiecka 9
Warszawa, Polska

Telefon recepcja :+48 22 6229110
sekretariat :+48 22 6229107
FAX:+48 22 6229105

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.