STATUT

Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Warszawie ul. Myśliwiecka 9 działa na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z poź zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993r w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania placówek oświatowo – wychowawczych (Dz. U. z 1993r Nr 95 poz.434) oraz ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z poź. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn7.03.2005r Dz. U. Nr 52 .

§ 2

 1. Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” zwane dalej Centrum jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.
 2. Centrum tworzą:
  • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”
  • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”
  • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku

 3. Placówki wchodzące w skład Centrum zachowują swoje odrębne statuty.
 4. Organem prowadzącym Centrum jest m. st. Warszawa

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3

Cele i zadania placówek wchodzących w skład Centrum są określone w odrębnych statutach.

Rozdział III

Nazwa placówki 

§ 4

 1. Nazwa i adres placówki mają następujące brzmienie: Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
 2. Placówki wchodzące w skład Centrum noszą nazwy:
  • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
  • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
  • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku

§ 5

 1. Ustalona dla Centrum nazwa jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
 2. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej napis:
  Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział IV

Organy Centrum

§ 6

Za funkcjonowanie Centrum odpowiadają:

 • Dyrektor
 • V-ce Dyrektor ds. administracyjnych
 • V-ce Dyrektor ds. dydaktycznych
 • Kierownik Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku

Dyrektor powołuje wicedyrektora.

 1. Do kompetencji dyrektora należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Centrum i reprezentowanie go jednoosobowo na zewnątrz
  • organizowanie, kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań Centrum
  • przygotowanie i realizacja planu dochodów i wydatków
 2. Dyrektor przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli, oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 4. Dyrektor współpracuje z instytucjami, organizacjami, szkołami i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi i turystycznymi, które działają na rzecz dzieci i młodzieży.
 5. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wskazany V-ce dyrektor ds. pedadogicznych
 6. Dyrektor i wicedyrektor sprawują nadzór pedagogiczny według kompetencji.
 7. Dyrektor Centrum jest jednocześnie dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola” , dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” oraz Pozaszkolnej Palcówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku.

§ 7

 1. Nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola” stanowią jedną radę pedagogiczną Centrum, której przewodniczącym jest Dyrektor.

Rozdział V

Organizacja i zasady funkcjonowania Centrum

§ 8

Organizacja i zasady funkcjonowania placówek wchodzących w skład Centrum są określone w odrębnych statutach.

§ 9

 1. Szczegółową organizację na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora Centrum do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.

§ 10

Placówka opracowuje własne programy i plan pracy.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum

§ 11

Uregulowania dotyczące pracowników placówek wchodzących w skład Centrum są zawarte w odrębnych statutach.

Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy Centrum

§ 12

Uregulowania dotyczące uczestników placówek wchodzących w skład Centrum są zawarte w odrębnych statutach.

Rozdział VIII

Działalność administracyjna, finansowa i gospodarcza

§ 13

 1. Centrum jest zakładem budżetowym.
 2. 2.Księgowość Centrum jest prowadzona wspólnie dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” oraz Pozaszkolnej Palcówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku przez MBFO miasta st. Warszawy.
 3. Centrum prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 14

 1. Centrum może współpracować z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami prowadzącymi statutową działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Centrum może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze na zlecenie lub za zgodą organu prowadzącego.
 3. Sprawy nie ujęte w statucie placówki i nie wynikające bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, szczegółowo określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez Radę Pedagogiczną Centrum.

Warszawa, dn. 30.07.2005

ANEKS NR 1

do statutu WCSM ”Agrykola”

 

Rozdział VII

Działalność administracyjna, finansowa i gospodarcza

Z dniem 1 stycznia 2007 r. § 14 pkt. 1 brzmi:

Schronisko jest jednostką budżetową.

Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LXXXIV/2871/2006 podjętą dn. 26.10.2006 z dniem 1 stycznia 2007 Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” zostanie przekształcone w jednostkę budżetową Miasta Stołecznego Warszawy.