R E G U L A M I N

Korzystania z obiektów sportowych

(boiska sztucznego do piłki nożnej oraz boisk wielofunkcyjnych)
Warszawskiego Centrum  Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

1. KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW ZA ZGODĄ DYREKCJI WCSM „AGRYKOLA”.

2. Wejście na boisko jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

3. Dzieci i młodzież korzystają z obiektów wyłącznie pod opieką nauczyciela lub prawnych opiekunów.
4. Osoby dorosłe oraz dzieci z rodzicami korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.
5. Pierwszeństwo w korzystaniu obiektu maja grupy WCSM Agrykola.
6. Warunkiem korzystania z boisk sztucznych jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boiskach dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.
7. Bez zgody Dyrekcji na terenie placówki oświatowej obowiązuje zakaz filmowania, nagrywania, robienia zdjęć do celów publicznych.
8. Na terenie obiektów sportowych zabrania się:
- Wykorzystywania boisk i sprzętu sportowego do innych celów niż ich przeznaczony,
- Wchodzenia i wieszania się na bramkach, koszach i ogrodzeniu,
- Wprowadzania zwierząt,
- Palenia papierosów, rozpalania ognisk,
- Wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających,
- Wjeżdżania rowerami, wrotkami i innymi pojazdami.
9. Od 1 listopada boiska wielofunkcyjne – NIECZYNNE. Korzystanie z obiektów na własną odpowiedzialność.

Za wypadki  zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu
dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

                                                                                         

                                                                                                                          Dyrektor WCSM Agrykola